Stambena zgrada - Ulica Augusta Šenoe 1, Ludbreg

Građevinska dokumentacija

Godina izgradnje: 1977.g.
čk.br. 951/4
k.o. Ludbreg

Građevinska dozvola:
br. UP/I-03/5-809/1-1977
Ludbreg, 08.08.1977

Uporabna dozvola:
klasa: UP/I-361-05/14-02/8
ur.broj: 2186/1-06-3/1-14-03-DP
Ludbreg, 17.04.2014.

Energetski certifikat : F
Broj energetskog certifikata: P_232_2012_065_SZ2
Datum izdavanja: 27.02.2014.g.
Rok važenja :27.02.2024.g.
Izradio: Legal projekt d.o.o. Varaždin

Radovi na zgradi

  • Izrada novog kosog krova – u izgradnji
×
Izvješće o zgradi Ulica Augusta Šenoe 1, Ludbreg može se dobiti od upravitelja zgrade, na pismeno traženje, u digitalnom obliku.