Stambena zgrada - Ulica Braće Radić 19, Varaždin

Građevinska dokumentacija

čk.br. 2248
k.o. Varaždin

uporabna dozvola:
klasa: UP/I-361-04/90-01/219
Urbroj: 2186-09-02-90-3
Varaždin, 17.12.1990.

Radovi na zgradi

  • 2014.g.
    • prekrivanje kosog krova limenim profiliranim pločama (prije šindra)
×
Izvješće o zgradi Ulica Braće Radić 19, Varaždin može se dobiti od upravitelja zgrade, na pismeno traženje, u digitalnom obliku.