Stambena zgrada - Ulica Braće Radić 27, Varaždin

Građevinska dokumentacija

čk.br. 2248
k.o. Varaždin

Građevinska dozvola:
UP/I-06-1571/1988
Varaždin, 18.07.1988.

Dopuna građevinske dozvole:
UP/I-06-2983/1988.
Varaždin, 09.01.1989.

Zapisnik o tehničkom pregledu zgrade: 18.07.1989.g.

Uporabna dozvola:
Klasa: UP/I-361-04/89-01/102
URBROJ: 2186-09-02-89-3
Varaždin, 24.07.1989.

Radovi na zgradi

Uskoro opširnije

×
Izvješće o zgradi Ulica Braće Radić 27, Varaždin može se dobiti od upravitelja zgrade, na pismeno traženje, u digitalnom obliku.