Stambena zgrada - Ulica Frana Supila 18/a, Varaždin

Građevinska dokumentacija

čk.br. 2774/18, p.l. 2339
k.o. Varaždin

građevinska dozvola:
klasa: UP/I-361-03/04-01/299
Ur. br. 2186-05-04-05-5
Varaždin, 26.01.2005.

Uporabna dozvola:
klasa: UP/I-361-04/06-01/82
ur. broj: 2186-05-04-06-4
Varaždin, 06.10.2006.

Radovi na zgradi

Uskoro opširnije

×
Izvješće o zgradi Ulica Frana Supila 18/a, Varaždin može se dobiti od upravitelja zgrade, na pismeno traženje, u digitalnom obliku.